<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 578 468 787 338
EVENING 06:30 257 462 191 572 029
MIDDAY 00:00 006 073 769 068
EVENING 06:30 664 785 996 919
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
MIDDAY 00:00
EVENING 06:30
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU